Privacy Statement

Privacyverklaring Chr. Gastouder Ilja

Hoe ga ik om met uw privacy:
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja, gevestigd aan Het Kasteel 123, 7325 PB te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Het Kasteel 123
7325 PB
Apeldoorn
+31 6 20022800
www.chr-gastouder-ilja.nl

I.C.J. van der Woldt is de Functionaris Gegevensbescherming van Chr. Gastouderopvang Ilja zij is te bereiken via chr.gastouderilja@gmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adres*
– Telefoonnummer
– E-mailadres*
– BSN nummer*
– Geboorte datum van uw kind*
– Ontwikkeling en Medische gegevens van uw kind*

* Deze gegevens zijn bekend wanneer uw kind definitief is ingeschreven bij Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja en is ten behoeve van de dienst die Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja levert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via chr.gastouderilja@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het goed kunnen aanbieden van diensten in het kader van kinderopvang
– Data dat nodig is bij controle van organisatie (GGD controle m.b.t. kind-bezetting)
– Indien nodig contact op te kunnen nemen met de juiste personen
– Het verspreiden van de nieuwsbrief

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door de wet verplicht wordt gesteld op bepaalde data te bewaren in het kader van controle van de boekhouding of controle in het kader Wet Kinderopvang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare middelen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar chr.gastouderilja@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Gastouderopvang Chr. Gastouder Ilja neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met chr.gastouderilja@gmail.com